slide-1
slide-2
slide-3

 

 

 

 

 

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

                                                                                        Názov projektu: Skúsenosti vo svete digitálnych médií

                                                                                        Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000055140

                                                                                        Cieľové krajiny: Maďarsko, Česká republika

                                                                                        Termín stáže: 14.5.2023 - 3.6.2023

 

Dôvodom, prečo sme sa rozhodli zapojiť študentov našej školy do projektu bola najmä snaha o zlepšenie určitých kompetencií u žiakov, ako aj dôraz na to, aby mali už počas štúdií skúsenosť s prácou vo svojom odbore. Dbáme na to, aby boli žiaci našej školy vedení tak, aby po skončení školy dokázali uspieť či už na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Je pre nás kľúčové vychovať takých žiakov, ktorí budú schopní obstáť v konkurenčnom boji na trhu práce doma, ako aj v zahraničí. Veríme, že práve vzdelávacie programy, výmenné programy, mobility a stáže sú prvým krokom k tomu, aby dostali žiaci možnosť vidieť a na základe vlastnej skúsenosti okúsiť, prácu po skutočnej, praktickej stránke v reálnom svete svojho študijného odboru. Keďže naša škola má skúsenosti s vypracovávaním projektov, máme študentov a učiteľov, ktorí majú potrebné jazykové zručnosti, sme otvorení novým prístupom, aktívne sme pristúpili aj k účasti na mobilite. Študenti boli počas pobytu v zahraničí sprevádzaní sprevádzajúcimi osobami, ktoré boli vybrané z radov našich učiteľov.

Najzákladnejším bodom pri zohľadňovaní potrieb našich študentov, ako aj školy, v súvislosti s projektom bolo dať našim študentom možnosť zúčastniť sa takej aktivity, kde by mohli nadobudnúť nové poznatky súvisiace s ich štúdiom. Snahou výuky na našej škole je poskytovanie vysokej odbornej a vzdelanostnej úrovne za účelom úspešného presadenia sa na trhu práce. Ciele nášho projektu boli stanovované tak, aby bol kladený dôraz na internacionalizáciu a aby sa naplnila naša vízia o modernej vzdelávacej inštitúcii, ktorá je zameraná na:

- poskytovanie kvalitnej výuky (v praktickej, ako aj v teoretickej rovine),

- medzinárodnú spoluprácu,

- kvalitnú odbornú a jazykovú prípravu,

- rešpektujúci prístup ku kultúrnym zvyklostiam vlastnej krajiny, ako aj cudzích krajín.

 

Nemôžeme opomenúť ani prístup k výučbe, kde je našou snahou neustále napredovanie, modernizácia a implementácia nových metód výučby.

 

Partneri:

 • Thanks Kft.
 • IMPACT HUB Kft.
 • Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség
 • OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r. o.
 • Akční Tisk
 • MATRIX Media s. r. o.

                                          

                                        Názov projektu: Skúsenosti vo svete digitálnych médií

                                                                                        Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA102-077968

                                                                                        Cieľové krajiny: Maďarsko, Česká republika

                                                                                        Termín stáže: 01.05.2022-21.05.2022

 

Dôvodom, prečo sme sa rozhodli zapojiť študentov našej školy do projektu bola najmä snaha o zlepšenie určitých kompetencií u žiakov, ako aj dôraz na to, aby mali už počas štúdií skúsenosť s prácou vo svojom odbore. Dbáme na to, aby boli žiaci našej školy vedení tak, aby po skončení školy dokázali uspieť či už na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Je pre nás kľúčové vychovať takých žiakov, ktorí budú schopní obstáť v konkurenčnom boji na trhu práce doma, ako aj v zahraničí. Veríme, že práve vzdelávacie programy, výmenné programy, mobility a stáže sú prvým krokom k tomu, aby dostali žiaci možnosť vidieť a na základe vlastnej skúsenosti okúsiť, prácu po skutočnej, praktickej stránke v reálnom svete svojho študijného odboru. Keďže naša škola má skúsenosti s vypracovávaním projektov, máme študentov a učiteľov, ktorí majú potrebné jazykové zručnosti, sme otvorení novým prístupom, aktívne sme pristúpili aj k účasti na mobilite. Študenti boli počas pobytu v zahraničí sprevádzaní sprevádzajúcimi osobami, ktoré boli vybrané z radov našich učiteľov.

Najzákladnejším bodom pri zohľadňovaní potrieb našich študentov, ako aj školy, v súvislosti s projektom bolo dať našim študentom možnosť zúčastniť sa takej aktivity, kde by mohli nadobudnúť nové poznatky súvisiace s ich štúdiom. Snahou výuky na našej škole je poskytovanie vysokej odbornej a vzdelanostnej úrovne za účelom úspešného presadenia sa na trhu práce. Ciele nášho projektu boli stanovované tak, aby bol kladený dôraz na internacionalizáciu a aby sa naplnila naša vízia o modernej vzdelávacej inštitúcii, ktorá je zameraná na:

- poskytovanie kvalitnej výuky (v praktickej, ako aj v teoretickej rovine),

- medzinárodnú spoluprácu,

- kvalitnú odbornú a jazykovú prípravu,

- rešpektujúci prístup ku kultúrnym zvyklostiam vlastnej krajiny, ako aj cudzích krajín.

 

Nemôžeme opomenúť ani prístup k výučbe, kde je našou snahou neustále napredovanie, modernizácia a implementácia nových metód výučby.

 

Partneri:

- Creative Heroes, s.r.o.

- Guap media s.r. o.

- MATRIX Media s.r.o.

- BossCan Reprostudio s.r.o.

- Madloba  Kft.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04vr6tmZfkXrcx8NSszQEigcgyhFhAf81XofsTiiGdFUXGsvLamfHcYzzFeMZPTsgl&id=100081234998683

Preberací protokol antigénových samotestov

na domáce použitie  a návod na použitie 

poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR

pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

Odovzdávajúci:                Škola: Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo

Predmet odovzdania:   antigénové samotesty na domáce použitie

Obsah:

Balenie: (samotest po doplnení tvrdých odberových tyčiniek je možné využiť na samotestovanie v zmysle rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. UNMS/02120/2021-801 – 004194/2021 zo dňa 22. 3. 2021)

So samotestom sa nepoužíva (nemá byť školami distribuované rodičom so samotestami):

 • návod na použitie z krabice testov (pôvodne určený na nosohltanový výter – nie je určený na samotestovanie),
 • sterilná odberová tyčinka mäkká Model No: 96000 (pôvodne určená na nosohltanový výter – nie je určená na samotestovanie)

Návod na použitie pre samotestovanie:

Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktorá obsahuje:

 1. Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 1. Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní (dostanete aj vytlačený spolu s testami):

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

 1. Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR: https://youtu.be/bihiBgpM9pc

video sa spustí aj naskenovaním nasledovného QR kódu:


Dôležité upozornenia:

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – buď prostredníctvom EDUPAGE, eškoly, e-mailu alebo smsky, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

 • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
 • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
 • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.
NWRiMT