KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory
Absolvent pozná/má/vie:

 

- základné ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike;

- možnosti registrácie a prevádzkovania živností;

- metodiku a postupy účtovania v sústavy podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva, analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva;

- účelné využívanie informačno-komunikačných technológií a  organizačnej technológie;

- schopnosť prijímať rozhodnutia a odhadnúť ich prínos pre úspech podnikania;

- matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi;

- základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie;

- základné právne normy;

- základy ekonomických teórií;

- základy medzinárodnej deľby práce, základné zahranično-obchodné operácie a techniky uskutočňovania prieskumu trhu;

- obsah a formy  platobného styku a finančných operácií;

- základné poznatky o hospodárskej geografii Slovenskej republiky a o svetovom hospodárstve;

- vedomosti o ochrane spotrebiteľa a spotrebiteľskej politike;

- základné vlastnosti vybraných druhov tovaru a spôsoby ich zisťovania;

- technológie výroby vybraných druhov tovaru, podmienky skladovania a prepravy, poskytujúce vecný základ pre hodnotenie tovaru, pre ekonomické operácie a možnosti posudzovať ich ekonomické dôsledky;

- aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti;

- určovať ciele, prostriedky a postupy práce;

- spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské činnosti s využitím komunikačných a informačných technológií;

- účtovať v podvojnej a jednoduchej sústave účtovníctva;

- vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele;

- riešiť samostatne, alebo v tíme problémové úlohy podnikovo-hospodárskeho prostredia;

- aplikovať vybrané matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi;

- uplatňovať  v podnikateľskej činnosti  základné právne normy;

- aplikovať zručnosti pri spracúvaní obsahu, foriem a pri pracovných postupoch vo vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov;

- spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v tuzemsku a zahraničí s využitím súčasnej techniky;

- písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností.

ZDRhOWVi