.

 

 

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom. Absolvent je pripravený samostatne vykonávať náročné pracovné činností v oblasti tlačiarenských prevádzok, reprodukčných štúdií, vydavateľských organizácií, ale i reklamných a marketingových agentúr a ďalších organizácií, zaoberajúcich sa vydávaním, výrobou a publikovaním tlačových a digitálnych médií.

Pre kvalifikované vykonávanie činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon odborného pracovníka v príprave digitálnych a tlačových médií, vo fáze výroby tlačovín, webstránok a obrazových a textových informácií na pamäťových nosičoch, na publikovanie výsledného produktu v sieti internet alebo vo forme tlačoviny. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. Vie  spracovávať grafické  návrhy, ovláda  postupy  grafického  spracovania  digitálnych  médií,  grafiku  digitálnych  médií,  vie hospodárne  využívať  materiál a  energiu.  Má  predpoklad  ďalším  štúdiom  si  zvyšovať kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

Absolvent sa  uplatní  v  organizáciách  zaoberajúcich  sa  zhotovovaním  digitálnych  médií, v reprodukčných  a  grafických štúdiách,  v reklamných  agentúrach,  vo  vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby a pod.

YzhhNjk