KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory
Profil absolventa

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom. Absolvent je pripravený samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti tlačiarenských prevádzok, reprodukčných štúdií, vydavateľských organizácií, ale i reklamných a marketingových agentúr a ďalších organizácií, zaoberajúcich sa vydávaním, výrobou a publikovaním tlačových a digitálnych médií.

Pre kvalifikované vykonávanie činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon odborného pracovníka v príprave digitálnych a tlačových médií, vo fáze výroby tlačovín, webstránok a obrazových a textových informácií na pamäťových nosičoch, na publikovanie výsledného produktu v sieti internet alebo vo forme tlačoviny. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. Vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií, vie hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom si zvyšovať kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

Absolvent sa uplatní v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby a pod.

YmVlNjk3M