.

 

 

AKTUÁLNE

arr3    ...

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

»
Absolvent vie:

 

- zhotovovať základnú technologickú dokumentáciu výroby, určiť použitý materiál a technologické zariadenia podľa charakteru zákazky so zreteľom na vlastnosti a spôsob spracovania,

- využívať aplikačné programy na spracovanie textu, obrázkov, sekvencií a programy na publikovanie textov a obrázkov,

- ovládať postupy grafickej prípravy podkladov pre polygrafickú výrobu tlačovín, obalov a digitálnych médií vo forme web stránok, prezentácií a epublikácií,

- ovládať základy podnikateľských činnosti, manažmentu, marketingu reklamy a propagácie,

- ovládať znalosti s informatiky a aplikovanej výpočtovej techniky,

- orientovať sa v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe a pracovať s dátami v počítačovej sieti,

- samostatne ovládať, vykonávať a riadiť stanovené technologické operácie pri  zhotovovaní tlačových a digitálnych médií,

- s estetickým vkusom a výtvarne poučený za rozumného využívania materiálov plniť zadané úlohy,

- tvoriť použiteľné grafické rozhranie pre rôzne typy digitálnych médií,

- zabezpečovať výrobu na polygrafických strojoch pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov s ohľadom na životné prostredie,

- prakticky použiť pri práci stroje a zariadenia, ktorých použitie priamo súvisí s výkonom povolania,

- ovládať základnú údržbu jednotlivých častí používaných zariadení,

- samostatne podnikať v odbore,

- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva v  praxi.

- prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia.

MGUwM